Pobierz w wersji PDF

Pobierz w wersji PDF

1. Przedmiot Regulaminu

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę FoxRed Marcin Gregorczyk z siedzibą w Żołędowie (zwaną dalej: „FoxRed”), ul. Fotowoltaiczna 12, 86-021 Żołędowo, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 9671263412.
1.3. Definicje:
a) FoxRed Marcin Gregorczyk – nazwa skrócona: FoxRed,
b) Umowa – umowa o świadczenie przez FoxRed usługi zawarta pomiędzy FoxRed a Zamawiającym,
c) Regulamin – aktualny w dacie zawarcia Umowy Regulamin Świadczenia Usług, udostępniony na stronie www.foxred.pl/regulamin,
d) forma reklamy – oznacza słowną, graficzną bądź słowno-graficzną informację o Zamawiającym zawierającą dane teleadresowe lub inne dane
dotyczące Zamawiającego. Forma reklamowa może również zawierać elementy audiowizualne Wideo lub interaktywny materiał zawierający broszurę ze Zdjęciami, jak również prezentację oferty handlowej towarów i usług świadczonych przez Zamawiającego,
1.4. Przedmiotem usług świadczonych przez FoxRed jest wykonanie zgodnie z umową wykupionych pakietów stron internetowych, świadczenia usług informatycznych, świadczenia usług fotograficznych lub realizacja projektów graficznych.

1.5.

  • FoxRed świadczy również usługi:

  • a) budowania stron i sklepów internetowych oraz ich udostępniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiązanymi;
  • b) zakładania stron firmowych w serwisie Facebook.com lub/i innych serwisach społecznościowych oraz ich zarządzaniu i utrzymaniu ruchu;
  • c) kreowania wizerunku firmy na Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych za pomocą zdjęć oraz tekstu, kierujących do strony Zamawiającego lub podejmowanie innych działań promocyjnych;
  • d) administrowania stroną firmową Zamawiającego w serwisie Facebook.com lub innych serwisach społecznościowych;
  • e) prowadzenia kampanii reklamowych w serwisach afiliantów i partnerskich (Google AdWords, Facebook itp.);
  • f)usługi informatyczne w postaci instalacji i konserwacji oprogramowania oraz doradztwo przy zakupie sprzętu komputerowego;
  • g)fotografia głównie reklamowa, produktowa i architektoniczna na potrzeby publikacji stron, profili społecznościowych, reklam, projektów

graficznych;

 • h)wszelkiego rodzaju projekty graficzne plakatów, wizytówek, druków firmowych, reklam internetowych, filmów promocyjnych itp.
 • i)optymalizację, naprawę błędów, zmianę technologii, SEO, modyfikację obecnej strony Zamawiającego pod kątem lepszej widoczności w Internecie

1.6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także do wszelkich innych usług znajdujących się w ofercie FoxRed, chyba że dla danej usługi przewidziany jest regulamin szczególny lub umowa, który nie zawiera odesłań do niniejszego Regulaminu.
1.7. Szczegółowe parametry aktualnie dostępnych form reklamowych, produktów reklamowych oraz usług świadczonych przez FoxRed określa obowiązująca w dacie zawarcia umowy oferta FoxRed.

2. Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy

2.1. Zawarcie Umowy między FoxRed a Zamawiającym następuje w drodze akceptacji przez Zamawiającego oferty handlowej przedstawionej przez FoxRed, w każdy prawem dozwolony sposób tj. poprzez złożenie podpisu na Umowie, przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną, akceptację złożoną przy pomocy środków do porozumiewania się na odległość (telefon/fax/email).
2.2. Chwilą zawarcia Umowy jest:

 • a) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – data wskazana w Umowie, a w przypadku braku daty chwila złożenia podpisu przez Zamawiającego na Umowie,
 • b) w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem poczty elektronicznej – data odbioru przez FoxRed oświadczenia Zamawiającego o akceptacji istotnych warunków Umowy,
 • c) w przypadku umów zawieranych przy pomocy innych środków do porozumiewania się na odległość (telefon/faks/email) – złożenie przez Zamawiającego w tej formie oświadczenia o akceptacji istotnych warunków Umowy.

2.3. FoxRed niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, przesyła Zamawiającemu na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie warunków Umowy zawartej między stronami.
2.4. Każda ze Stron może bez podania powodu odstąpić od Umowy w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania ani odstępnego. Oświadczenie złożone po tym terminie jest bezskuteczne (Umowa pozostaje w mocy), a Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym zapłaty całości wynagrodzenia.
2.5. Warunkiem formalnym skuteczności odstąpienia od Umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

3. Zasady świadczenia usług FoxRed

3.1. FoxRed zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym i niniejszym Regulaminem, w kształcie i według specyfikacji określonej w Umowie i ofercie.
3.2. FoxRed świadczy usługi w oparciu o umowę standardową lub umowę utrzymania ruchu. W ramach umowy utrzymania ruchu FoxRed zobowiązuje się aktywnego wsparcia technicznego oraz stałe monitorowanie i doskonalenie zamówionych usług FoxRed w całym okresie trwania Umowy.
3.3. Zamawiający akceptuje fakt, iż FoxRed będzie świadczyć usługi z należytą starannością z uwzględnieniem standardów redakcyjnych i technologicznych przyjętych w FoxRed, a w przypadku zmian tych standardów usługę odpowiednio do nich dostosowaną. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zamówienia usług, o których mowa w 1.5 zawierając Umowę jednocześnie akceptuje regulaminy serwisów afiliantów, serwisów partnerskich i/lub Facebook.com i zobowiązuje się je przestrzegać.
3.4. W odniesieniu do form reklamowych dostępnych w produktach opisanych w pkt. 1.5, FoxRed zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania opisu treści i innych elementów strony internetowej, projektów reklamy, kampanii reklamowych jak również zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych usług, w tym zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, w każdym czasie, zwłaszcza jeśli wymagają tego względy technologiczne, za które uznaje się w szczególności poprawienie wyników wyszukiwania strony w popularnych wyszukiwarkach internetowych – o ile modyfikacje te nie obniżają jakości świadczonych usług. Wprowadzenie modyfikacji, o których mowa powyżej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
3.5. FoxRed w zakresie usług opisanych w pkt. 1.5 zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie przez FoxRed anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia usługi oraz polepszeniu wyników docierania do nowych Klientów przez Zamawiającego.
3.6. Usługa zakupiona w FoxRed zostanie wykonana w terminie ustalonym w Umowie, pod warunkiem, że Zamawiający spełni wszystkie warunki niezbędne do aktywacji usługi, przy czym:
a) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.5 aktywacja usługi nastąpi nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy lub nastąpi po zakończeniu publikacji poprzedniej tożsamej usługi, stosownie do postanowień Umowy, o ile Zamawiający spełni wszelkie warunki dodatkowe niezbędne do aktywacji usługi, w szczególności dokona zapłaty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
b) w przypadku usług, o których mowa w punkcie 1.5.f,g,h,i realizacja usługi nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
3.7. Przez aktywację usługi rozumie się zaczęcie realizacji produktów, usług, projektów itp. Realizacja usługi uznawana jest za moment wykonania usługi. W przypadku usług wykonywanych w ramach umowy utrzymania ruchu sprzedaż usług następować będzie w systemie miesięcznym, a faktura VAT zostanie wystawiona nie później niż siódmego dnia miesiąca, w którym usługa jest realizowana.
3.8. FoxRed nie gwarantuje, że usługa zostanie wykonana według sugestii Zamawiającego wykraczających poza standardową ofertę (np. co do wyboru określonej przez Zamawiającego domeny lub w przypadku zlecenia funkcjonalności, która jest niezgodna z prawem lub której wykonanie nie jest technicznie możliwe). Nie gwarantuje również określonego rezultatu usługi, chyba że wynika to wprost z jej specyfiki
3.9. Przy świadczeniu usługi, FoxRed wykorzystuje materiały, treści i informacje udostępnione przez Zamawiającego, w tym w szczególności ze wskazanej przez Zamawiającego strony internetowej, a także materiały, treści i informacje dostępne z ogólnie dostępnych źródeł, o ile dotyczą Zamawiającego i nie naruszają praw osób trzecich. Zamawiający udostępni FoxRed materiały, treści i informacje w formatach wskazanych przez FoxRed, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający udziela FoxRed zgody na wielokrotne pobranie ze strony internetowej wskazanej przez Zamawiającego materiałów, treści i informacji do celów realizacji Umowy.
3.10. FoxRed przekazuje Zamawiającemu do akceptacji wyłącznie projekt formy reklamowej zawierający elementy graficzne (za wyjątkiem logotypów), Wideo lub Zdjęcia, gdy Zamawiający wyrazi w Umowie wolę otrzymania projektu. FoxRed przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim, chyba że strony postanowią inaczej.
3.11. Jeżeli w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej – o ile strony nie uzgodnią innego terminu – Zamawiający nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże FoxRed poprawek do projektu, będzie to oznaczało zgodę Zamawiającego na publikację formy reklamowej zgodnej z przygotowanym przez FoxRed projektem (domyślna akceptacja). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji FoxRed oraz wniosków o akceptację kierowanych do Zamawiającego dotyczących sposobu świadczenia usługi przez FoxRed.
3.12. Zamawiający uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do ogólnego projektu treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.
3.13. W przypadku niedostarczenia lub zaprzestania udostępniania przez Zamawiającego niezbędnych materiałów, danych, informacji i niemożności ich pozyskania w sposób wskazany w pkt. 3.9. lub naruszenia przez Zamawiającego innych postanowień niniejszego regulaminu uniemożliwiającego świadczenie usługi, FoxRed zwolnione będzie z obowiązku świadczenia usługi bądź będzie mogło świadczyć usługę w ograniczonym wymiarze, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
3.14. FoxRed ustala z Zamawiającym strategię publikacji postów w ramach usługi określonej w pkt. 1.5.c – 1.5.f. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultaty publikacji postów. W ramach realizacji produktów 1.5.c, 1.5.d, 1.5.e i 1.5 f Zamawiający ma prawo wycofania woli publikowania postów w jego imieniu w każdej chwili. Wniosek o wycofanie postów składa się w formie elektronicznej na adres biuro@foxred.pl . Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty FoxRed pełnego wynagrodzenia.
3.15. FoxRed na wniosek Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku dokona aktualizacji w publikacji internetowej.
3.16. Zamawiający jest zobowiązany precyzyjnie oznaczyć dostarczone materiały (np. zdjęcia produktów specjalistycznych branż).
3.17. FoxRed nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść, ilość i jakość produktów oraz nieprawidłowe oznaczenie ich przez Zamawiającego.
3.18. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z FoxRed przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności przez:
a) niezwłoczne informowanie FoxRed o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usług;
b) udostępnienie FoxRed wszelkich informacji, o które FoxRed wystąpi jeżeli w ocenie FoxRed są one niezbędne do świadczenia usługi.
3.19. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma od FoxRed login i/lub hasło, a usługa umożliwia ich zmianę, zobowiązany jest przy pierwszym ich wykorzystaniu do zmiany hasła.
3.20. FoxRed może w ramach Umowy zaoferować Zamawiającemu konfigurację usług dodatkowych innych dostawców z usługą świadczoną przez FoxRed. W takim przypadku FoxRed podejmuje działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmujące w szczególności składanie wniosku o aktywację, akceptację regulaminu czy uzgodnienia wszelkich kwestii technicznych, w tym media planu.
3.21. W ramach umowy FoxRed zobowiązuje się do stałego informowania Zamawiającego o: nowościach w ofercie FoxRed, aktualnych promocjach, wiadomościach i nowościach technicznych związanych z branżą, a także stałego aktualizowania zamówionego produktu (usługi) pod kątem technologicznym i optymalizacyjnym.
3.22. Zamawiający na okres świadczenia przez FoxRed usługi, o której mowa w pkt. 1.5, udziela FoxRed upoważnienia do wyłącznego administrowania jego stroną firmową, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

4. Dostępność usługi i Obsługa Klienta

4.1. Jeżeli wynika to ze specyfiki zamówionej usługi, FoxRed zobowiązuje się do świadczenia usługi, za którą Zamawiający uiści wynagrodzenie, o ile nie doszło do naruszenia Umowy przez Zamawiającego, uzasadniającego wstrzymanie dostępu do usługi. FoxRed przekaże Zamawiającemu wszelkie dostępy redaktorskie po uiszczeniu całej kwoty zawartej w umowie (nie dotyczy to opłat za utrzymanie ruchu)
4.2. FoxRed zapewnia bieżący kontakt w zakresie realizacji Umowy poprzez telefon firmowy, mail, komunikatory internetowe.

5. Własność intelektualna, odpowiedzialność za materiały

5.1. Wszelkie efekty prac i rezultaty świadczenia usług, w tym prawa do domeny udostępnionej przez FoxRed, stworzone wizualizacje, strona internetowa, materiały audiowizualne, Zdjęcia, zrealizowane projekty – stanowią własność FoxRed – chyba, że umowa stanowi inaczej.
5.2. Zamawiający oświadcza, że dostarczone przez Zamawiającego lub pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, w tym ze strony internetowej Zamawiającego materiały słowne i graficzne dotyczące Zamawiającego, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe, logotypy, nazwy handlowe oraz materiały reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i inne) oraz jest on uprawniony do ich używania oraz udostępniania osobom trzecim, w tym w szczególności w sposób niezbędny do wykonania postanowień Umowy i Regulaminu. Zamawiający oświadcza, iż ma prawo do dysponowania wskazaną przez siebie domeną internetową oraz stroną internetową.
5.3. Zamawiający dysponuje w zakresie materiałów wykorzystanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności materiałów koniecznych do realizacji Umowy dostarczonych przez niego lub pozyskanych z jego strony internetowej, zgodą twórcy na rozporządzanie jego utworem w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Zamawiający oświadcza, iż jeżeli jakiekolwiek materiały, w szczególności Zdjęcia oraz Wideo, wykorzystują wizerunek określonej osoby fizycznej, Zamawiający dysponuje zgodą tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku.
5.4. Zamawiający w celu umożliwienia należytego świadczenia usług przez FoxRed na rzecz Zamawiającego udziela FoxRed nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji na materiały słowne, graficzne oraz słowno-graficzne, w tym utwory (w szczególności grafiki, utwory audio lub audiowizualne, teksty) przekazane FoxRed (bezpośrednio lub poprzez wskazanie właściwej strony internetowej do ich pobrania) w zakresie: utrwalania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku w tym w szczególności cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w dowolnym formacie, na jakimkolwiek nośniku w tym w szczególności cyfrowo, wprowadzania do obrotu, do pamięci komputera, sieci komputerowych w tym w szczególności do baz danych, sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, dokonywania opracowań, publikacji i rozpowszechniania, w szczególności we wszystkich aktualnych i przyszłych usługach świadczonych przez FoxRed na rzecz Zamawiającego, jak również na potrzeby tworzenia akcji i materiałów promocyjnych usług FoxRed – na terenie Polski oraz za granicą.
5.5. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić FoxRed od jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do FoxRed przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Zamawiającego materiałów. W takim przypadku zobowiązuje się do złożenia odpowiednich oświadczeń woli a także wzięcia udziału w toczących się postępowaniach administracyjnych lub sądowych i jeśli to możliwe wstąpienia do sprawy w miejsce FoxRed. Zamawiający pokryje wszelkie szkody FoxRed i zwróci FoxRed na jego pierwsze żądanie, wszelkie wydatki jakie FoxRed poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
5.6. FoxRed nie ponosi odpowiedzialności za treść formy reklamowej, zawartość strony internetowej oraz sklepu internetowego, w tym za wady prawne i fizyczne towarów oraz bezpieczeństwo, legalność i jakość towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym jak również za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
5.8. FoxRed ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia usługi w całości lub w części w każdym czasie, gdy w opinii FoxRed, realizacja usługi może naruszać lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub obowiązujące przepisy prawa. Z tytułu odmowy świadczenia usługi z powodów wskazanych powyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem FoxRed.
5.9. Administratorem udostępnionych na podstawie Umowy danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej UODO (tekst jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest FoxRed. Dane osobowe są przetwarzane przez FoxRed w celu świadczenia usług, archiwizacji, analiz gospodarczych, a także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez FoxRed samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, a także w razie potrzeby instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. FoxRed zapewnia osobom których dane dotyczą realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności umożliwia dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawianie, a także respektuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazywania ich podmiotom trzecim.

6. Obowiązywanie Umowy

6.1. Umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od chwili zawarcia Umowy.
6.2. W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z zapłatą wymaganej kwoty przekraczającego 30 dni, gdy FoxRed uzależnia rozpoczęcie świadczenia usługi od wcześniejszej zapłaty kwoty wskazanej w Umowie, FoxRed może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Rozwiązując Umowę FoxRed może obciążyć Zamawiającego kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.
6.3. W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego praw administratorskich umożliwiających wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.5 w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy FoxRed ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia i obciążyć Zamawiającego kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.
6.4 FoxRed zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia doręczenia oświadczenia w następujących przypadkach:

 • a) zwłoki Zamawiającego z zapłatą pełnych rat wynagrodzenia, wynikających z harmonogramu płatności, za co najmniej 3 okresy płatności, po uprzednim
  pisemnym wezwaniu Zamawiającego do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania,
 • b) zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z Umowy, po upływie co najmniej 60 dni od terminu płatności faktury, po uprzednim pisemnym
  wezwaniu Klienta do spłaty wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 • c) naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu utrudniającego prawidłową realizację usług przez FoxRed,
 • d) wprowadzenie FoxRed w błąd, poprzez podanie nieprawdziwych danych rejestrowych Zamawiającego,
 • e) wprowadzenie FoxRed w błąd przez złożenie dokumentów lub przedstawienie informacji, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym.

6.5. Po rozwiązaniu Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznej zapłaty całości zadłużenia wymagalnego wraz z należnymi kosztami dochodzenia należności przez FoxRed i odsetkami. Rozwiązując Umowę, FoxRed może dodatkowo obciążyć Zamawiającego kwotą ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40% wartości Wynagrodzenia określonego w Umowie, z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego.

7. Płatności

7.1. Zamawiający dokonuje płatności za usługi na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. W przypadku wybranych usług FoxRed zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Umowy do czasu wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w wysokości określonej w Umowie.
7.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części wynagrodzenia, FoxRed ma prawo wstrzymać realizację wszystkich usług lub ograniczyć ich funkcjonalność do czasu dokonania zaległej płatności przez Zamawiającego, pozostając w gotowości. Za okres pozostawania w gotowości do świadczenia usług FoxRed przysługuje pełne wynagrodzenie.
7.3. W przypadku dokonania płatności, usługa wstrzymana stosownie do postanowień pkt. 7.2. jest wznawiana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania płatności.
7.4. W przypadkach opisanych w pkt. 7.2. FoxRed nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu wstrzymania usługi lub zaniechania jej aktywacji.
7.5. FoxRed przysługuje pełne wynagrodzenia za usługę, o której mowa w pkt. 1.5, również w przypadku cofnięcia przez Zamawiającego uprawnień dla FoxRed do administrowania jego stroną firmową, funpage, strona w serwisie społecznościowym itp.
7.6. W przypadku umów standardowych Zamawiający dokonuje zapłaty na podstawie faktury VAT/proforma w terminach ustalonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy.
7.7. W przypadku umów po utrzymanie ruchu Zamawiający dokonuje zapłaty w sposób miesięczny na podstawie faktury VAT za odpowiedni okres rozliczeniowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.
7.8. FoxRed zastrzega sobie prawo do ustalenia opłaty instalacyjnej w odniesieniu do usług, których wykonanie następuje częściami, a przed pełną aktywacją usługi wymagane jest podjęcie czynności instalacyjnych rozumianych jako zaewidencjonowanie Umowy w systemie FoxRed, ustalenie szczegółów świadczenia usług, w tym strategii reklamowej oraz założeń odnośnie kreacji reklamowych, jak również przygotowanie miejsca i warunków technicznych pod usługi stanowiące przedmiot Umowy. Opłata instalacyjna uiszczana jest przez Zamawiającego na zasadach ustalonych w Umowie w terminach wskazanych na harmonogramie płatności lub w fakturach VAT wystawianych przez FoxRed – w zależności od rodzaju zawartej Umowy.
7.9. Opłata dodatkowa z tytułu przeniesienia, praw administratora do strony firmowej w serwisie Facebook.com wynosi 500 zł netto lub odstąpienie własności strony internetowej na rzecz kupującego wynosi minimum 2000 netto. Nie dotyczy stron internetowych będących własnością Klienta, na których została wykonana tylko usługa optymalizacji.
7.10. Opłata, o której mowa w pkt. 7.9 nie będzie pobierana w przypadku wcześniejszego przejęcia przez FoxRed strony Zamawiającego w serwisie Facebook. com utworzonej przed zawarciem Umowy z FoxRed.
7.11. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej są wysyłane do Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej zawarty w umowie.

8. Odpowiedzialność

8.1. FoxRed ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu deliktu jedynie do wysokości otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści Zamawiającego.
8.2. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć w treści formy reklamowej FoxRed przedstawi stosowną rekompensatę, która będzie proporcjonalna do obniżenia wartości błędnie wykonanej pozycji Umowy. Prawo do rekompensaty wynikające z zaistnienia błędów lub pominięć w realizacji Umowy nie może dotyczyć bezpłatnych pozycji Umowy.
8.3. Wyłączona jest odpowiedzialność FoxRed względem Zamawiającego w przypadku:

 • a) opublikowania nieaktualnych danych, jeżeli zmiany danych Zamawiającego powstały po dniu zawarcia Umowy i nie zostały zgłoszone FoxRed w formie przewidzianej w Regulaminie w terminie umożliwiającym ich wprowadzenie w Produkcie lub nieobjętych Umową danych Zamawiającego;
 • b) udostępnienia przez Zamawiającego loginu i/lub hasa osobie trzeciej;
 • c) nieopłacenia przez Zamawiającego w całości wynagrodzenia FoxRed;
 • d) działania siły wyższej;
 • e) działań lub zaniechań Zamawiającego oraz osób trzecich, za które FoxRed nie ponosi odpowiedzialności;
 • f) usunięcia przez Zamawiającego konta FoxRed w panelu administracyjnym lub stron firmowych w serwisie Facebook.com lub w innych serwisach społecznościowych;
 • g) nieodpowiednich działań klienta w panelu administracyjnym strony lub sklepu internetowego, w tym w szczególności FoxRed nie jest obowiązane do przywrócenia pełnej funkcjonalności sklepu internetowego i strony internetowej.

8.4. FoxRed jest uprawniona do świadczenia usług na rzecz innych niż Zamawiający podmiotów prowadzących działalność w takim samym lub zbliżonym zakresie co Zamawiający.
8.5. Zamawiający ma prawo dochodzić od FoxRed uprawnień z tytułu rękojmi, w terminie 2 miesięcy od daty aktywacji usługi będącej przedmiotem reklamacji, pod warunkiem zgłoszenia w tym terminie reklamacji do FoxRed zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. Po upływie powyższego okresu uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.
8.6. Zawierający Umowę w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się pokryć szkodę FoxRed w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości Umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Zamawiającego, działania bez umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego i narażenia przez to FoxRed na szkodę.

9. Zasady doręczania korespondencji

9.1 FoxRed stosuje następujące zasady ustalania terminów doręczania korespondencji:

 • a) jeżeli adresat odebrał przesyłkę przy pierwszej próbie doręczenia, za datę doręczenia uważa się datę odebrania przesyłki,
 • b) jeżeli adresat odmówił przyjęcia przesyłki (i taka adnotacja pocztowa znajduje się na przesyłce), za datę doręczenia uważa się datę odmowy odebrania przesyłki,
 • c) jeżeli przesyłka była jednokrotnie lub dwukrotnie awizowana i następnie adresat odebrał przesyłkę, za datę doręczenia uważa się datę odebrania przesyłki,
 • d) jeżeli przesyłka była dwukrotnie awizowana i adresat nie odebrał przesyłki, za datę doręczenia uważa się datę upływu terminu do odbioru przesyłki po drugiej awizacji.

10. Zasady naliczania opłat i prowizji

10.1. W przypadku podjęcia czynności windykacyjnych FoxRed zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami tych działań.
10.2 FoxRed przyjmuje następujące zasady prowadzenia czynności windykacyjnych zadłużenia Zamawiającego:
10.3. FoxRed może prowadzić działania związane z monitoringiem SMS i/lub telefonicznym, wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłaniem pism (wezwania do zapłaty) i zlecaniem dochodzenia wymagalnych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne.
10.4. Częstotliwość działań windykacyjnych FoxRed uzależniona jest od postawy Zamawiającego. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez FoxRed nie wcześniej niż pięć dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyjątkiem sytuacji gdy za dane działanie FoxRed nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem SMS, monitoringiem telefonicznym oraz wykonywanym za pośrednictwem wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną oraz pisemnym (wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem monitoringiem pisemnym nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 300 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego przy czym FoxRed pobiera opłatę maksymalnie za 3 pierwsze monity SMS, 3 pierwsze monity telefoniczne, 3 pierwsze monity wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz monity pisemne w danym miesiącu,
10.5. Jeżeli działania opisane w pkt 10.4. nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego lub zlecania dochodzenia wymagalnych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne – z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie wyżej wymienione czynności nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 1000 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego.
10.6. FoxRed podejmuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności na drodze sądowej.

11. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu/Usługi z umową

11.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności FoxRed wobec Zamawiającego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827)

 • a) Zawiadomienia o niezgodności Zamówienia z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@foxred.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
 • b) FoxRed ustosunkuje się do żądania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres lub w inny podany przez Zamawiającego sposób.
 • c) Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez FoxRed.
 • d) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

11.2 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zamawiająego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zamawiającego sposób.

12.Regulamin – Postanowienia końcowe

12.1. Wszystkie pisma i oświadczenia, o których mowa w Regulaminie składane między stronami, dla których nie jest zastrzeżona forma pisemna, mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) i są skuteczne z chwilą ich otrzymania przez stronę przyjmującą oświadczenie. Oświadczenia na piśmie przesłane do drugiej Strony za pośrednictwem poczty polskiej lub operatora niepublicznego uznaje się za doręczone na zasadach określonych w pkt 10.
12.2. Umowa, której integralną częścią jest Regulamin, określa w sposób kompletny prawa i obowiązki stron. Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnego aneksu.
12.3. FoxRed zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Regulaminu, FoxRed umieści jego ujednoliconą wersję na stronie internetowej www.foxred.pl. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej FoxRed pod adresem www.foxredt.pl/regulamin .
12.4. Zamawiający jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy wskazany w Umowie. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni wskazany adres pocztowy lub elektroniczny uznana będzie za skutecznie doręczoną.
12.5. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w publikacjach FoxRed linku/informacji o stronie Zamawiającego na Facebook.com lub/i innych serwisach społecznościowych. Niniejsza zgoda obowiązuje bezterminowo do czasu jej cofnięcia przez Zamawiającego. .
12.6. Każdy Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez FoxRed, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych FoxRed.
12.7. FoxRed zastrzega sobie prawo do przeniesienia bez zgody Zamawiającego w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Umów zawartych z Zamawiającym.
12.8. Umowa zawarta między FoxRed a Zamawiającym podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe na tle jej realizacji Zamawiający i FoxRed poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby FoxRed.
12.9. Zamawiający podpisując Umowę akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
12.10. Niniejszy Regulamin nie narusza uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wersja regulaminu z dnia 07.03.2018r.